استانداردهای حسابداری

مجموعه استانداردهای حسابداری ایران

استاندارد حسابداری

استاندارد حسابداری ۱ ارائه صورتهای مالی (تجدیدنظرشده ۱۳۹۷) فهرست‌ مندرجات‌   شماره‌ بند هدف ۱ دامنه‌ کاربرد ۶ – ۲ تعاریف ۷ صورتهای مالی ۴۷ – ۸ هدف صورتهای مالی ۸ مجموعه کامل صورتهای مالی ۱۲ – ۹ ویژگیهای عمومی ۴۷ – ۱۳ ارائه منصفانه و رعایت استانداردهای حسابداری ۲۲ – ۱۳ تداوم فعالیت ۲۴ […]

فهرست‌ مندرجات‌   شمـاره‌ بنـد ¢  مقدمـه‌ ۱ تا ۱۰ ·      هدف‌ و جایگاه‌ ۱ تا ۴ ·      دیدگاه‌ کلی‌ ۵ ·      گزارشگری‌ مالی‌ و اجزای‌ آن‌ ۶ تا ۷ ·      دامنه‌ کاربرد ۸ تا ۹ ·      واحد گزارشگر ۱۰ ·      سایر موارد ۱۱   ¢  فصل‌ اول‌ – هدف‌ صورتهای‌ مالی‌ ۱-۱ تا ۱-۱۳ […]