حسابداری

حسابداری کل تراز معین
حسابداری سیستمی است که فعالیت های واحد تجاری را اندازه گیری می کند
حساب سند درآمد هزینه فروش
و  سپس این اطلاعا ت را در قالب گزارش ها پردازش می کند و در نهایت نتایج فعالیت و عملکرد واحد تجاری را به تصمیم گیرنده گان ارائه می دهد.
خرید تراز کل معین گروه تفصیل گردش اسناد
به همین دلیل را(زبان تجارت)نامیده اند.
تاریخ مرورحسابها افتتاح
شما هرچه قدر بهتر این  زبان را یاد بگیرید بهتر می توانید بر وضعیت مالی زندگی خود تسلط داشته  باشید.
حسابداری کل تراز معین
بنابراین واحد های تجاری صورت های مالی خود را در دوره های میانی تهیه می کنند که مدت آن کمتر از یک سال می باشد. معمولی ترین این گزارش های میان دوره ای ، گزارش های سه ماهه می باشد شرکت های حسابداری  سهامی عام باید صورت های مالی سه ماهه منتشر کنند
حسابداری کل تراز معین
در ایران در حوزه نظری تحت تاثیر جریانات پازیتیویسم رشدکمی
کل تراز معین

Showing all 2 results