خزانه

نرم افزار خزانه داری نرم افزار کنترل وجوه نقد ، تنخواه ، بانک ها و اسناد می باشد

در این نرم افزار دریافت و پرداخت به صورت نقد و چک و اسناد و گردش این حساب ها مورد بررسی قرار می گیرد

تعریف نرم افزارخزانه داری

نرم افزار خزانه داری بابت تعریف حساب صندوق ،

تنخواه و بانک و همچنین ثبت دریافت و پرداخت بصورت نقد و اسناد ،

ثبت گردش اسناد از قبیل وصول ، واگذاری ، واخواست ،

برگشت از واگذاری و تغییر نوع و مدت

دریافت و پرداخت به دو صورت قابل ثبت است دریافت و پرداخت وجه نقد و دریافت و پرداخت چک و اسناد

 


نمایش 1 نتیحه