صبا

نرم افزار حسابداری

صبا

نرم افزار حسابداری

مترادف صبا: بادبرین، بادمشرق، نسیم

برابر پارسیصبا : باد بهار، باد برین، نام یکی از شاخه های خنیاگری باستان

اسم: صبا
نوع: دخترانه
ریشه اسم: عربی
معنی: (تلفظ: sabā) (عربی) نسیم ملایم و خنکی که در برخی نواحی از طرف شمال شرق می وزد در مقابلِ دَبور،

نرم افزار حسابداری

(شاعرانه) (به مجاز) پیام رسان میان عاشق و معشوق، (در قدیم) (در موسیقی ایرانی) یکی از شعب بیست و چهارگانه موسیقی قدیم،

نرم افزار حسابداری

(در عرفان) نفحات رحمانی که از جهت مشرق روحانیت آید، نیز آنچه را که باعث بر خیر باشد، صبا گویند – نسیم ملایمی که از طرف شمال شرق می وزد،

پیام رسان میان عاشق و معشوق، نام یکی از شعب بیست و چهارگانه موسیقی قدیم، نام موسیقیدان معروف موسیقی قدیم، نام موسیقیدان معروف ایران

نرم افزار حسابداری


Showing all 7 results